Wybory samorządowe, a rozwój turystyki – czy gminy mają wpływ na rozwój turystyki?

Czy każda gmina ma warunki do rozwoju turystyki? To zależy. Różnice w ukształtowaniu terenu, dostępnych zasobach, bogactwie gminy historii i tradycji pozwalają na wykorzystanie różnic na korzyść jednostki. Często to właśnie inność i niepowtarzalność przyciąga. Z drugiej strony kreatywność i kształtowanie potrzeb potencjalnych nabywców pozostawia pole do popisu i możliwości implikacji kreatywnych rozwiązań. Turystyka to sektor, w którym kluczowa staje się współpraca miedzy włodarzami miast i jednostek samorządu terytorialnego, a prywatnymi inwestorami, przedsiębiorcami czy podmiotami trzeciego sektora.

Zadania gminy w obszarze turystyki mogą być różnorodne i obejmować szeroki zakres. Bez wątpienia turystyka oddziałuje na wiele różnego rodzaju obszarów wpływa bezpośrednio nie tylko na turystów, ale przede wszystkim na życie codzienne mieszkańców. To właśnie zrównoważony rozwój, przejrzyste zasady i pomysłowość włodarzy miast ma realny wpływ na kształtowanie produktu turystycznego.

Promocja regionu

Gminy mogą promować swoje atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze, kulturalne oraz historyczne, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Promocja może odbywać się poprzez organizację kampanii marketingowych, udział w targach turystycznych, prowadzenie stron internetowych oraz udostępnianie materiałów promocyjnych. Nie bez znaczenia jest ujęcie tego punktu w strategii rozwoju i pomysł na rozwój tego segmentu rynku.

Rozwój infrastruktury turystycznej

Gminy mogą inwestować w rozwój infrastruktury turystycznej, takiej jak szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, place zabaw, miejsca piknikowe, parkingi, ośrodki sportu i rekreacji, a także obiekty noclegowe czy gastronomiczne. Gmina może również pisać wnioski i pozyskiwać środki finansowe nie tylko z budżetu państwa czy subwencji i dotacji spójnych z realizacją celów, ale także ze środków unijnych czy od prywatnych inwestorów zainteresowanych partycypacją społeczną.

Ochrona zasobów naturalnych i kulturowych

 Gminy mają również obowiązek dbania o ochronę zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego, które stanowią atrakcje turystyczne. Mogą podejmować działania mające na celu zachowanie czystości środowiska, ochronę przyrody, konserwację zabytków oraz promocję lokalnej kultury i tradycji.

Organizacja wydarzeń i imprez turystycznych

Gminy mogą być odpowiedzialne za organizację różnorodnych wydarzeń i imprez turystycznych, takich jak festiwale, targi, koncerty, wystawy czy imprezy sportowe, które przyciągają turystów i promują lokalną kulturę i dziedzictwo. Często współpracując z lokalnymi ośrodkami, centrami kultury stają się głównym pomysłodawcą czy zabezpieczają środki na organizację konkretnych imprez.

Wsparcie dla przedsiębiorców turystycznych

Gminy mogą udzielać wsparcia finansowego, organizacyjnego oraz doradczego dla przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym, np. poprzez udzielanie dotacji, pomaganie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, czy organizowanie szkoleń i doradztwa biznesowego. Nie bagatelna jest również przychylność wobec pomysłów mających służyć promocji miejsca i organizacji konkretnych eventów.

Bezpieczeństwo turystów

Gminy mają obowiązek zapewniać bezpieczeństwo turystów odwiedzających ich obszar. Mogą podejmować działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, nadzorować bezpieczeństwo na szlakach turystycznych, monitorować warunki pogodowe oraz udostępniać informacje o ewentualnych zagrożeniach. Winny też czuwać nad oznakowaniem atrakcji i miejsc kluczowych, tak by nie stwarzać zagrożenia.

Analiza i monitorowanie ruchu turystycznego

 Gminy mogą prowadzić badania, analizy oraz monitorować ruch turystyczny w swoim regionie, aby lepiej zrozumieć potrzeby odwiedzających oraz planować odpowiednie działania w celu poprawy infrastruktury i oferty turystycznej. Również punkty informacji turystycznej mogą być finansowane i zarządzane przez jednostkę odrębnie od ogólnopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Rozporządzenia władz lokalnych

 W niektórych przypadkach, konkretne zadania gminy w obszarze turystyki mogą być uregulowane przez rozporządzenia władz lokalnych, które dostosowują przepisy ogólne do konkretnych warunków i potrzeb danego regionu. Właśnie kształtowanie prawa lokalnego stwarza możliwości podjęcia konkretnych uchwał stymulujących rozwój turystyki.

Czy w świetle powyższych jednostka samorządu ma wpływ na turystykę? Bez wątpienia.

Czy turystyka powinna być najważniejszym obszarem rozwoju? Kwestia dyskusyjna.

Czy kandydaci w nadchodzących wyborach powinni brać pod uwagę ten aspekt i obszar rozwoju? Bez wątpienia.

Art. finansowany: Społeczne Strategie Rozwoju Turystyki w ramach Rządowego Programu NOWEFIO

Tekst: Wiktoria Szewczyk

Share this...
Share on facebook
Facebook
0
0

Poprawa dostępności strony